Aktualności

Szanowni Państwo,

składając dokumenty, tj. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami właściwymi dla danego Kandydata należy:

 1. pobrać wersję dokumentów odpowiednią dla koloru wydruku (czarno-biała lub kolorowa),
 2. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia),
 3. każdą ze stron kopii składanego kompletu dokumentów opatrzeć:
 • klauzulą „za zgodność  z oryginałem”,
 • aktualną datą,
 • własnoręcznym podpisem oraz parafką,
 1. każdemu ze składanych kompletów dokumentów nadać własną numerację ciągłą,
 2. komplet dokumentów składać w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników:

Imię i nazwisko,………………………….
Adres do korespondencji kandydata do projektu……………………
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, pok.423
Zielonogórska 3, 45-323 Opole
Zgłoszenie do projektu
Pomysł na starcie kluczem do biznesu
– nabór nr……….

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 07.05.2019 r. nastąpiły zmiany w następujących dokumentach:

Regulamin rekrutacji:

 1. 3 Zasady uczestnictwa, pkt. 2, ppkt. 5 (str.9) – zmiana premii punktowej – osoby zamierzające założyć działalności gospodarcze generujące dodatkowe miejsca pracy – premia punktowa 1.
 2. 4 Dokumenty rekrutacyjne pkt.2, ppkt c) (str.9) – zmiana z Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha na Oświadczenie o posiadaniu  gospodarstwa rolnego.
 3. 5 Proces rekrutacji, pkt. 15 (str. 12) – zmiana premii punktowej – generowanie dodatkowych miejsc pracy 0 – 1 pkt.
 4. 5 Proces rekrutacji, pkt. 15 (str. 13) – zmiana w ilości punktów możliwych do zdobycia z 60 na 59 – Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia to 59 pkt. (część II Formularza rekrutacyjnego dodatkowe punkty premiowe).
 5. 8 Postanowienia końcowe, pkt 6, ppkt. 3 (str.16) – zmiana z Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha … na Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego …

Karta oceny merytorycznej:

 1. 2, pkt 7 – generowanie dodatkowych miejsc pracy – zmiana punktacji z 2 na 1 oraz zmiana ogólnej sumy punktów z 60 na 59.

Formularz rekrutacyjny:

 1. 5, rubryka Osoba zarejestrowana w KRUS – zmiana z (w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej obligatoryjnym załącznikiem do Formularza Rekrutacyjnego jest Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji) na (w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej obligatoryjnym załącznikiem do Formularza Rekrutacyjnego jest Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji).

Zmienione dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY, w folderach:


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 681/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania  7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2010, z pózn. zm.

Dokument obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego, tj. 23.04.2019 r. (poprzednia wersja: http://rpo.wupopole.praca.gov.pl/-/6920519-zasady-udzielania-wsparcia-na-zalozenie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-dzialania-7-3-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-rp).

Zmiany nastąpiły w następującym zakresie:

 • doprecyzowanie informacji  dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z  rekomendacjami MIiR;
 • poszerzenie katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego (o zakup kas fiskalnych);
 • rozliczenie środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych;
 • doprecyzowanie definicji osoby ubogiej pracującej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku ustaleń Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów (IA) dokonanych w trakcie audytów projektów zakładających udzielanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzono liczne przypadki nieprawidłowości polegających na podwójnym finansowaniu z tytułu zakupu kas fiskalnych, na które następnie została uczestnikowi projektu przyznana ulga/refundacja ze środków publicznych, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 111 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w celu wyeliminowania ryzyka zaistnienia tego typu nieprawidłowości w realizowanych projektach, IP RPO WO 2014-2020 tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż zakup kas fiskalnych w ramach przyznanej dotacji na założenie działalności gospodarczej nie jest możliwy do sfinansowania.